FR
Deel B (restlading)
 
  Stoffenlijst

CDNI @ Facebook CDNI @ Twitter CDNI @ LinkedIn Blog CDNI CDNI @ Twitter

ZOEKEN
Stoffenlijst

STOFFENLIJST/ladinglijst, leidraad voor het bereiken van losstandaard

Aan het Verdrag is een goederenlijst - ook wel stoffenlijst genoemd - gekoppeld die een cruciale rol vervult bij het bepalen van de juiste losstandaard.

De lijst is gebaseerd op de NSTR-goederennaamlijst (1) die wordt gebruikt ten behoeve van de vervoersstatistiek.

(1) NSTR: Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport Revisée (goederennaamlijst voor de vervoerstatistiek) .
De lijst is aan vernieuwing toe, maar voor de eerste periode na het van kracht worden van de bepalingen van het Verdrag kan deze nog goede diensten bewijzen.
Later kan er wellicht aan de hand van praktijkervaring een vernieuwde uitgave worden gerealiseerd.

Aan de hand van de stoffenlijst  kan men bepalen aan welke losstandaarden moet worden voldaan, en hoe er vervolgens met het waswater, uit ruimen en tanks,  van verschillende soorten ladingen moet worden omgegaan.
De volledige lijst is te raadplegen via deze website.

De goederensoort en het NSTR-nummer dienen op elk vervoersdocument vermeld te worden. De stoffenlijst dient altijd geraadpleegd te worden om de losstandaard van een schip vast te stellen alsmede de afgifte- en innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater, regen- en ballastwater vermengd met ladingrestanten.

Bepalen van de losstandaard

Afhankelijk van de goederensoort kunnen de aanwijzingen in de goederenlijst verschillen.

Als er wordt voldaan aan de voorschriften, dan voldoen de ruimen of tanks aan de eerdergenoemde losstandaard die per kolom in de ladinglijst is aangegeven. 

Losstandaarden en afgifte- en innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van waswater, regen- en ballastwater met ladingrestanten.

Losstandaard per kolom

Kolom 3:
voor milieu-ongevaarlijke stoffen die zijn genoemd in de goederenlijst, zijn de voorwaarden relatief eenvoudig.
Regenwater, ballastwater, waswater uit laadruimen, gangboorden, ladingtanks of van luikenhoofden, mag in de vaarweg worden geloosd indien is voldaan aan de losstandaard: bezemschoon, vacuümschoon of voor tanks nagelensd.

Kolom 4:
voor waswater, regenwater of ballastwater dat vermengd is met stoffen die schadelijk zijn indien zij in de vaarweg worden gebracht, geldt dat deze door middel van een daartoe bestemde aansluiting kunnen worden geloosd op de riolering indien is voldaan aan de losstandaard: bezemschoon, vacuümschoon of nagelensd.

Als er niet wordt voldaan aan de losstandaard, dan is de afgifte aan een ontvangstvoorziening voor bijzondere behandeling altijd verplicht.

Kolom 5:
voor waswater, regenwater of ballastwater dat zodanig vervuild is met stoffen dat het niet op het riool mag worden geloosd geldt, dat deze voor bijzondere behandeling moeten worden afgegeven aan ontvangstinrichtingen, of indien de stoffenlijst dan wel een voetnoot bij de lijst dit aangeeft, over de aan land opgeslagen lading mag worden gespoten (bv. kolen, grond en slakken).

Verplichtingen van de vervoerder?

Droge ladingschip
Een droge ladingschip wordt door de vervoerder aan de verlader ter beschikking gesteld met bezem- dan wel zuigschone of eventueel gewassen ruimen.

Tankschip
Een tankschip wordt door de vervoerder aan de verlader ter beschikking gesteld voorzien van een beproefd nalensssysteem, met een aansluiting op de lensleiding conform ADNR/ADN en CDNI en schone en nagelensde ladingtanks en leidingen.

Hogere eisen kunnen vooraf worden overeengekomen.
Op verzoek dient de losverklaring van een vorig transport getoond te worden. Zodra met de belading is begonnen, wordt het schip geacht aan de gestelde eisen te voldoen.

Degene die het schip lost

Opdrachtgevers van de binnenvaart worden met verschillende namen aangeduid. Om verwarring te voorkomen omtrent de vraag wie er voor het bereiken van de losstandaard verantwoordelijk is, wordt hier gekozen voor de term: “degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip wordt gelost“.

Oplevering van het schip

Verplichtingen van degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip wordt gelost.

Droge lading
Bij droge lading dient degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip wordt gelost er voor te zorgen dat na het lossen de laadruimen bezemschoon dan wel zuigschoon worden opgeleverd. Men is verplicht de restlading en overslagresten in ontvangst te nemen. De kosten van het nalossen en indien men tot het wassen van de laadruimen verplicht is, het in ontvangst nemen van het waswater met inbegrip van eventueel daardoor ontstane wachttijden en omwegen zijn voor rekening van degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip werd gelost.

Wanneer is degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip wordt gelost verplicht om voor wasschone ruimen of tanks te zorgen?

a) wanneer blijkt uit de losverklaring van de voorgaande reis dat het schip wasschone ruimen of tanks had voor het aanvangen van de reis.
b) wanneer het schip een lading heeft vervoerd waarvan de ladingresten volgens de stoffenlijst niet met het waswater in de vaarweg mogen worden geloosd.

Vloeibare lading
Bij vloeibare lading dient degene in wiens opdracht het schip wordt gelost ervoor zorg te dragen dat de ladingtanks nagelensd kunnen worden.
Het feitelijke lossen met inbegrip van het nalossen wordt door de schipper uitgevoerd, tenzij de overeenkomst tussen schipper en verlader anders bepaalt.

De kosten van het nalossen en indien men tot het wassen van de ladingtanks verplicht is, de inname van het waswater met inbegrip van eventueel daardoor ontstane wachttijden en omwegen zijn voor rekening van degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip werd gelost.

Ontvangstinrichting

Degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip wordt gelost kan er voor kiezen om, voor zijn rekening, de werkzaamheden verbonden aan het bereiken van de voorgeschreven losstandaard en het wassen van ruimen of tanks uit te besteden aan een ontvangstvoorziening.

De exploitant van de ontvangstvoorziening dient zeker te stellen dat afval gescheiden kan worden ontvangen, bewaard en afgevoerd.

De ontvangstvoorziening dient zich in de nabijheid van de losplaats of op de route van het schip te bevinden.
Indien degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip wordt gelost na de overeengekomen lostijd in gebreke blijft en dus zijn verplichtingen niet nakomt, kan de schipper het schip in de voorgeschreven losstandaard brengen dan wel laten brengen.
De kosten hiervan, met inbegrip van eventueel omvaren en oponthoud, komen ten laste van degene die het schip heeft gelost of in wiens opdracht het schip werd gelost.

Lading mag geen afval worden

Bij het laden en lossen moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat er overslagresten ontstaan.
Gebeurt dit toch, dan dienen deze evenals de restlading uit ladingruimen of tanks zoveel mogelijk aan de lading te worden toegevoegd.
De plaatselijke omstandigheden bij laad- en losplekken kunnen sterk wisselen.
De autoriteit die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater kan aanvullende eisen stellen.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 226 40 77 - Fax: +32 2 219 91 86
Cookiepolicy - Privacypolicy website: www.cdni.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van CDNI gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten