FR
Deel B (restlading)
 
  Algemeen

CDNI @ Facebook CDNI @ Twitter CDNI @ LinkedIn Blog CDNI CDNI @ Twitter

ZOEKEN
Algemeen

Het doel van Deel B van het Verdrag

Deel B van het Verdrag beoogt door het stellen van regels waar mogelijk het ontstaan van afval te beperken, vervuiling van de vaarweg tegen te gaan en duidelijkheid te verschaffen omtrent de vraag wie er verantwoordelijkheid draagt voor restlading, overslagresten en ladingrestanten die bij het vervoer van goederen met binnenschepen kunnen ontstaan.

Algemeen

Het is verboden delen van de lading en afval in de vaarweg te brengen of te lozen. Vanaf schepen mocht er niets van de lading op de vaarweg worden geloosd als daarvoor geen vergunning aanwezig was. Helder, maar voor de binnenvaart vanwege de moeilijke aanvraagprocedure niet werkbaar. Toch zijn er ladingsoorten die niet schadelijk zijn voor het milieu wanneer er resten bij het laden en lossen of bij het schoonmaken van het schip in het water terechtkomen.

Het Verdrag met de bijbehorende goederenlijst brengt veel verandering. In de goederenlijst worden afhankelijk van de ladingsoort en de losstandaard de afgifte- en innamevoorschriften vermeld.

Waswater uit de laadruimen dat kan ontstaan bij het vervoer van milieu-onschadelijke ladingen mag onder voorwaarden in de vaarweg worden geloosd.
Bij iets minder onschadelijke lading mag men het waswater op het riool lozen, maar als de lading schadelijk is, moet men het waswater bij een ontvangstvoorziening aanbieden. In alle gevallen is men verplicht er voor te zorgen dat laadruimen of ladingtanks eerst goed leeg en schoongemaakt zijn.

Restlading, overslagresten en ladingrestanten moeten zoveel mogelijk tijdens het lossen of direct daarna bij de lading worden gevoegd. Zo wordt het ontstaan van afval voorkomen, hetgeen goedkoop en goed is voor het milieu. 

De bepalingen van Deel B van het Verdrag kunnen van invloed op de kostprijs van het vervoer over water. Wanneer de regels niet efficient en zonder goed overleg worden toegepast, kan met de naleving ervan onnodig veel tijd en geld gemoeid zijn.

Degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip wordt gelost is volgens het Verdrag in eerste instantie verantwoordelijk voor het “schoon” opleveren van het schip volgens de vastgestelde standaard en is verplicht de restlading te ontvangen.

Wanneer hiermede echter veel tijd verloren gaat en de kosten oplopen, komt niet alleen de klantvriendelijkheid in het gedrang, maar wordt ook de kostprijs van het vervoer met binnenschepen hoger. Het is in eenieders belang om met alle betrokken partijen ernstig na te denken over hoe de regels zo goed en efficiënt mogelijk kunnen worden toegepast.

Met heldere en werkbare regelgeving op het gebied van restlading, waswater en ladingafval zijn in ieder geval het milieu en uzelf gebaat. Hierdoor wordt het imago van de binnenvaart als milieuvriendelijke vervoerder verder versterkt.

Vijf jaar voor het voorzien van - nu nog deels ontbrekende - ontvangstinrichtingen

Na het inwerking treden van het Verdrag hebben de verdragsluitende partijen en andere betrokken partijen in sommige gevallen nog maximaal vijf jaar om infrastructurele en andere voorzieningen te treffen die een optimale afgifte en ontvangst van restlading, overslagresten, ladingrestanten en waswater kunnen bevorderen.
Praktische afstemming en nadere invulling kan in die tijd nog plaatsvinden.

Het betekent echter niet, dat Deel B van het Verdrag in die eerste vijf jaar niet geldt. Er zal alleen soepeler worden omgegaan met de losstandaarden en met de eisen om waswater op het riool of op de vaarweg te lozen.

Hierna volgen in grote lijnen de bepalingen en overgangsbepalingen die in Deel B van het Verdrag zijn opgenomen.

Het is verboden vanaf schepen delen van lading, of afval van lading op de vaarweg te lozen!
Er zijn echter uitzonderingen.

Overgangsbepalingen

Ook gedurende de overgangstermijn van vijf jaar dient de stoffenlijst, die als aanhangsel III aan het Verdrag gekoppeld is, te worden geraadpleegd.
Er gelden gedurende die termijn iets soepeler voorwaarden.

Droge ladingschepen
Voor droge ladingschepen betekent dit concreet dat waar de stoffenlijst vacuüm (zuigschone) ruimen voorschrijft, men met bezemschoon mag volstaan.

Uitvoeringsregeling art. 7.06 lid 1
Bij droge lading draagt de ladingontvanger de kosten van het nalossen en het wassen van het laadruim ingevolge artikel 7.04 en de kosten van inname van waswater ingevolge artikel 7.05, eerste lid, met inbegrip van de daardoor ontstane kosten voor wachttijden en omwegen.
Dat geldt ook voor regenwater dat in de laadruimen is geraakt nadat met het laden is begonnen doch voordat het lossen overeenkomstig artikel 7.03, eerste lid, is beëindigd, indien niet was overeengekomen dat het vervoer afgedekt zou plaatsvinden.

Tankschepen
Voor tankschepen betekent de tijdelijke versoepeling, dat het nalenzen van ladingtanks alleen is vereist indien een nalenssysteem beschikbaar is.

Uitvoeringsregeling art. 7.06 lid 2
Bij eenheidstransporten voor dezelfde verlader neemt deze op eigen kosten vóór het beladen het regenwater in ontvangst, dat na beëindiging van de voorafgaande lossing in het laadruim terecht is gekomen.

Regels eventueel eerder van kracht

In afwijking van de overgangsbepalingendie vijf jaar gelden, kunnen de bevoegde autoriteiten besluiten de regels eerder van kracht te laten worden.
Een reden voor een snellere invoering zou te maken kunnen hebben met de bescherming van de waterkwaliteit en/of dat de voorzieningen voor afgifte en inname van afval eerder zijn getroffen.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 226 40 77 - Fax: +32 2 219 91 86
Cookiepolicy - Privacypolicy website: www.cdni.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van CDNI gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten