FR

CDNI @ Facebook CDNI @ Twitter CDNI @ LinkedIn Blog CDNI CDNI @ Twitter

ZOEKEN
Privacypolicy

(laatst bijgewerkt op 26.03.2020)

 

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw, in zijn hoedanigheid als Belgisch Nationaal Instituut in het kader van het CDNI-verdag (verder genoemd “ITB vzw”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan ITB vzw kunt toevertrouwen.
Het ITB vzw past de algemene verordening gegevensbescherming en de wet bescherming persoonsgegevens toe.
Tijdens uw contacten met ITB vzw worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.
Alle info over welke persoonsgegevens ITB vzw verwerkt en hoe ITB vzw hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

1. Deze Privacy Policy
2. Persoonsgegevens in het bezit van ITB vzw
3. Verwerking van de persoonsgegevens door ITB vzw
4. Delen van de persoonsgegevens door ITB vzw
5. Uw rechten
6. Veiligheidsbeleid van ITB vzw
7. Minderjarigen
8. Contactgegevens

1. Deze Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die ITB vzw van u verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de (mobiele) website en andere producten en diensten van ITB vzw, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy Policy van toepassing is op de door ITB vzw verwerkte persoonsgegevens.
ITB vzw behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van ITB vzw terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van ITB vzw

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door ITB vzw verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan ITB vzw verstrekt

• Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, …;
• Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
• Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, verbindingsmomenten, …;
• Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met ITB vz, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
• Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de ITB vzw, (mobiele) websites en andere producten en diensten zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, …

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites van ITB vzw, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (https://www.cdni.be/nl/cookiepolicy.aspx), gegevens die u zelf invoert op de websites en andere gegevens waar u ITB vzw toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen

ITB vzw kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer gegevens die verzameld zijn door openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op ITB vzw.
Op de ITB vzw websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door ITB vzw en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. ITB vzw raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan ITB vzw of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan ITB vzw (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door ITB vzw

Persoonsgegevens worden door ITB vzw voor volgende doeleinden verwerkt:
• De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
• Helpdesk;
• De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze diensten, (mobiele) websites en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene strategieën van ITB vzw;
• Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van nieuwsbrieven en informatie.
• De naleving van de op ITB vzw van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
• Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door ITB vzw

Uw persoonsgegevens kunnen tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van ITB asbl wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy Policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ITB vzw uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ITB vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van deze Privacy Policy).
Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die ITB vzw van u verwerkt.
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de ITB asbl dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.
Hiertoe kan u contact opnemen met ITB asbl via itb-info@itb-info.be
U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be

6. Veiligheidsbeleid van ITB vzw

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt ITB vzw alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

ITB vzw zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van ITB vzw met betrekking tot deze gegevens en met de missie van ITB vzw om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 13 jaar)

ITB vzw verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten, (mobiele) websites, … van ITB vzw te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal ITB vzw deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw
Drukpersstraat 19
1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0409.855.484

itb-info@itb-info.be

    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 226 40 77 - Fax: +32 2 219 91 86
Cookiepolicy - Privacypolicy website: www.cdni.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van CDNI gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten