FR
Deel C (overig afval)
 
  Algemeen

CDNI @ Facebook CDNI @ Twitter CDNI @ LinkedIn Blog CDNI CDNI @ Twitter

ZOEKEN
Algemeen

Deel C van het Verdrag heeft betrekking op de afvalsoorten die in de Delen A en B niet zijn genoemd. Te denken valt aan huisvuil, huishoudelijk afvalwater, zuiveringsslib, slops uit ruimen en tanks en alle niet-oliehoudende afvalsoorten waaronder klein gevaarlijk afval (KGA).

Het lozen van huishoudelijk afvalwater word verboden voor hotelschepen met meer dan 50 slaapplaatsen of passagiersschepen met accommodatie voor meer dan 50 passagiers.

Dit verbod geldt niet indien genoemde vaartuigen beschikken over een toegelaten zuiveringsinstallatie.

Voor de overige vaartuigen is het lozen van huishoudelijk afvalwater toegestaan.

Verplichtingen van de verdragsluitende staten

Verdragsluitende staten zijn verplicht om voor het huisvuil ontvangstinrichtingen ter beschikking te stellen bij:
  • overslaginstallaties
  • aanlegplaatsen voor passagiersschepen
  • bepaalde aanlegplaatsen voor doorgaande scheepvaart
  • sluizen.
Verdragsluitende staten zijn voorts verplicht binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag inzake de ontvangst van slops en klein gevaarlijk afval, ontvangstinrichtingen in te richten of te laten inrichten.

In het Verdrag worden data genoemd voor welke de verdragsluitende staten ontvangstinrichtingen dienen in te richten of te laten inrichten voor de ontvangst van huishoudelijk afvalwater van hotelschepen met meer dan 50 slaapplaatsen en passagiersschepen die meer dan 50 personen mogen vervoeren.

Verplichtingen van de schipper

Het is verboden huisvuil, slops, zuiveringsslib en klein gevaarlijk afval op de vaarweg te lozen.

Dreigt dit onopzettelijk toch te gebeuren, dan moet de schipper direct de bevoegde autoriteit van betreffende vaarweg waarschuwen met duidelijke vermelding van de hoeveelheid en soort afval die in de vaarweg is gekomen of dreigt te komen.
De schipper is verplicht het afval gescheiden aan boord te verzamelen, te bewaren en vervolgens af te geven.

Huishoudelijke afvalstoffen, waaronder ook papier en glas, groenafval, textielafvalstoffen, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afvalbanden en bouw- en sloopafval (zie lijst VLARA, art. 5.2.1.1.) dienen gescheiden te worden afgegeven. Dit geldt ook voor hout en metaal afvalstoffen.

De ondernemer die overweegt een waterzuiveringsinstallatie aan te schaffen, kan zich richten naar de grens- en controlewaarden.

Verplichtingen van de exploitant van een ontvangstvoorziening

De exploitant dient voorzieningen te treffen zodat het afval in de ontvangstinrichting gescheiden kan worden ontvangen en verder verwijderd.
De exploitant overhandigt aan de schipper een ondertekende ontvangstbewijs van het volume en de soort ontvangen afval (losverklaring).

Financiering van de ontvangst en verdere verwijdering van in Deel C genoemde afvalstoffen

Het algemeen uitgangsprincipe van het Verdrag is dat de veroorzaker de kosten van het verwijderen van zijn afval moet betalen en dat de financiering op uniforme wijze zal plaatsvinden.

Voor het verwijderen van huishoudelijk afvalwater, zuiveringsslib, huisvuil en klein gevaarlijk afval van passagiersschepen kunnen de kosten afzonderlijk bij de schipper in rekening worden gebracht. Dit dient echter internationaal te worden afgestemd.
In België is dit meestal in de havenrechten inbegrepen met uitzondering van het sanitair afvalwater van passagiers- en hotelschepen en het huishoudelijk afval van deze schepen, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 226 40 77 - Fax: +32 2 219 91 86
Cookiepolicy - Privacypolicy website: www.cdni.be - email:
ON/NE: 0409.855.484 - RPR/RPM: Brussel 1000 Bruxelles
Deze website maakt gebruik van cookies De website van CDNI gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten