FR
Algemeen
 
  Organen

ZOEKEN
Organen

De beleids- en organisatievormen voorzien in het Scheepsafvalstoffenverdrag  (SAV)

Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP)

Aan de CVP nemen de vertegenwoordigers van de verdragsluitende staten deel. Zij kunnen met eenparigheid van stemmen het Verdrag en de bijlagen wijzigen, dus ook het niveau van de verwijderingsbijdrage.
De eventuele besluiten worden uit eigen beweging dan wel op voordracht van het IVC genomen.

Het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC)

Aan het IVC nemen vertegenwoordigers van de Nationale Instituten deel om:
  • de zaken betreffende het Verdrag te coördineren;
  • de financiën te regelen;
  • de kwaliteitscontrole van het internationaal inzamelnetwerk te verzorgen;
  • mogelijke problemen bij de uitvoering van de verdragstaken op te lossen;
  • de balans tussen inkomsten en uitgaven op te maken.
Het IVC overlegt tevens over maatregelen die kunnen worden getroffen om het ontstaan van afval te verminderen.

Nationaal Instituut (NI)

Iedere verdragsluitende staat heeft een Nationaal Instituut aangewezen dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het financieringssysteem en de inrichting van een inzamelnetwerk.

In België is het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw (ITB) aangewezen als Nationaal Instituut. Het NI is in België enkel verantwoordelijk voor de organisatie van het financieringssysteem en het innen van de verwijderingsbijdrage..

Het NI neemt deel aan de werkzaamheden van het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) te Straatsburg.
    Copyright : 2008 CDNI - All rights reserved. © Drukpersstraat 19 Rue de la Presse
Brussel 1000 Bruxelles
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: +32 2 219 91 86
website: www.cdni.be - email: